ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง2323
2การใช้ Facebook Page เพื่อการตลาดออนไลน์ 18 ชั่วโมง4337
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง1414
4การค้าขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 10094