ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2525
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5353
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2622
4ระบบรดน้ำพืชอัตโนมัติ 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเชื่อมทิกและแม็ก 12 ชั่วโมง2121
รวม 145141