ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปักผ้าเบื้องต้น 18 ชั่วโมง4141
2ศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2018
4การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ 18 ชั่วโมง2826
5การทำเครื่องดื่มกาแฟ 18 ชั่วโมง1614
รวม 125119