ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
2การติดตั้งระบบควบคุมการปลูกพืชด้วยเทคโนโลยี IoT 18 ชั่วโมง2020