ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 30 ชั่วโมง4644
2การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง3030
รวม 7674