ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง8282
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4848
3นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ 12 ชั่วโมง4646
รวม 176176