ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาหารเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง4040
2ช่างประปาและสุขภัณฑ์ 18 ชั่วโมง2020
3การผลิตสื่อโฆษณาด้วยสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง4040
รวม 100100