ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2424
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5050
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2626
4การทำการตลาดออนไลน์ 12 ชั่วโมง2424
5ระบบบริหารงานคุณภาพ 12 ชั่วโมง3030
รวม 154154