ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับทาภายนอก 30 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณ์จากเศษผ้า 18 ชั่วโมง2020
3การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
4ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 18 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปสมุนไพรไทย 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100