ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 8 ชั่วโมง2020
2การประดิษฐ์ของชำร่วย 18 ชั่วโมง4040
3ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ชั่วโมง4040
รวม 100100