ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
2กลยุทธ์การตลาดสินค้าชุมชน 12 ชั่วโมง00
3ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 12 ชั่วโมง2020
4การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6464
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
6สาขาเทคนิคปฏิบัติการทำหน้างานให้อยู่ในสภาพที่ควบคุมได้ 12 ชั่วโมง2020
รวม 144144