ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารจานเดียว จากเส้นหมี่ 18 ชั่วโมง6060
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม) 18 ชั่วโมง2020
4การทำหมอนผ้าพื้นเมือง 18 ชั่วโมง2020
รวม 120120