ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การลดความสูญเสีย 8 ประการ 12 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6969
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
5การลดความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชั่วโมง2020
รวม 149149