ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง7064
3การทำเครื่องหอม และน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย 30 ชั่วโมง2017
รวม 110101