ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ 30 ชั่วโมง2020
2การถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง4040
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 30 ชั่วโมง2020
4อาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
5การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
รวม 120120