ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2018
2การลดความสูญเสีย 8 ประการ 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
5การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร 12 ชั่วโมง2020
รวม 150148