ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง2121
2การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง4040
3การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง2222
4การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง2020
5ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก 18 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
รวม 143143