ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 12 ชั่วโมง1919
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7676
3การบริหารสินค้าคงคลัง 12 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6564
5การขายสินค้าออนไลน์ 12 ชั่วโมง2020
รวม 200199