ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานเส้นพลาสติกเอนกประสงค์ 30 ชั่วโมง2222
2การตัดเย็บเสื้อด้วยมือ 30 ชั่วโมง145145
3การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2222
รวม 189189