ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 12 ชั่วโมง3131
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง3131
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5151
4การตัดเย็บเสื้อด้วยมือ 12 ชั่วโมง3131
รวม 144144