ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก 30 ชั่วโมง4040
2การจักสาน 30 ชั่วโมง2323
3การสานกระเป๋าพลาสติก 30 ชั่วโมง6060
รวม 123123