ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตกแต่งลายผ้าพื้นเมือง 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
3การจักสานจากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
5การจักสาน 30 ชั่วโมง4040
6การแปรรูปอาหาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 140140