ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง4040
2การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2020
3การทำขนมเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง6060
รวม 120120