ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สู่ SME 4.0 12 ชั่วโมง4040
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5151
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4948
รวม 140139