ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง4343
2การทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) และการใช้สื่อออนไลน์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
3สาขาการทำพานบายศรี 18 ชั่วโมง2020
4การทำบายศรีจากใบตองสด 18 ชั่วโมง2020
5การประกอบอาหารไทยสำหรับถวายพระสงฆ์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 123123