ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สู่ SME 4.0 12 ชั่วโมง7353
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6150
รวม 204173