ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแส่วเสื้อ 30 ชั่วโมง2020
2การจักสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 30 ชั่วโมง4040
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก 30 ชั่วโมง2020
4การทอผ้าขิด 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100