ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การย้อมสีผ้าด้วยดินภูเขาไฟ 12 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5050
4เครื่องมือเพ่ิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สู่ SME 4.0 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 130130