ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกก 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากช้าง 30 ชั่วโมง2020
5การทำน้ำยาซักผ้าไหมจากสมุนไพรธรรมชาติ 30 ชั่วโมง4040
รวม 120120