ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 12 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5858
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 9898