ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การถักเปลญวน 18 ชั่วโมง5552
2การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
4การถักพรมเช็ดเท้า 18 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
รวม 135132