ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มผลิตภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตแคบหมู และการตลาดออนไลน์ 12 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 12 ชั่วโมง2020
4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 ชั่วโมง2525
5การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
6เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4039
รวม 195194