ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ 30 ชั่วโมง5341
2ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2020
3การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2525
4เทคนิคการผูกผ้าในงานพิธี 30 ชั่วโมง2525
รวม 123111