ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการมัดย้อมผ้า 30 ชั่วโมง2525
2การจักสานเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2525
3การขายของออนไลน์ 30 ชั่วโมง3030
4การผลิตสื่อโฆษณาด้วยสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100