ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2626
2การขายของออนไลน์ 12 ชั่วโมง2323
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5050
รวม 9999