ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ 18 ชั่วโมง4040
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง4040
3การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100