ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2121
2การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง1212
3การทำศิลปะประดิษฐ์ (ต้นไม้มงคล) 30 ชั่วโมง2424
4การปักริบบิ้นบนกระเป๋ากระจูดและช่องทางการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2222
5การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มและช่องทางการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2222
รวม 101101