ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง4040
2การทำผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
4ช่างผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง งานเย็บด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100