ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน ระดับ1 30 ชั่วโมง2314
2การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ 18 ชั่วโมง2111
3การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
4การจัดดอกไม้สด 18 ชั่วโมง2020
5การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
รวม 10485