ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลิตภาพแรงงานยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 6 ชั่วโมง9191
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5252
3การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในงานบริการ 12 ชั่วโมง2121
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 184184