ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานตะกร้าด้วยพลาสติก 18 ชั่วโมง4040
2การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง4040
3การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 18 ชั่วโมง2020
4การทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) 18 ชั่วโมง2020
รวม 120120