ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ 30 ชั่วโมง4040
2การขายของออนไลน์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 30 ชั่วโมง2020
3การทำพรมเอนกประสงค์ 30 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำน้ำพริก) 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100