ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง4040
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
3การขายของออนไลน์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 30 ชั่วโมง2020
4การจักสานผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100