ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง2121
2การตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการแสดง 18 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหาร 18 ชั่วโมง2020
4การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการทำลวดลายบนผืนผ้า 18 ชั่วโมง2020
รวม 101101