ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5050
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
3การยกสมรรถนะการทำงานด้วยการตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ 12 ชั่วโมง2020
รวม 9090