ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง4040
2การทำขนมเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง2020
3การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
4การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 18 ชั่วโมง2016
รวม 10096