ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
2ศิลปะการปักริบบิ้น 30 ชั่วโมง2216
3การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง00
4การเพิ่มมูลค่าเรซิ่นเพื่อธุรกิจ 18 ชั่วโมง2716
5การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2117
6การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2016
7การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2020
รวม 130105