ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง121121
3การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2020
รวม 161161