ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน