ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน